Algemene voorwaarden QHuis Verfraaier

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van QHuis Verfraaier met derden hierna te noemen de afnemer en de uitvoering daarvan.
Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van QHuis Verfraaier ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht woorvoor de afwijking is overeengekomen

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen of offertes door of vanwege QHuis Verfraaier gedaan zijn vrijblijvend.
Bij schriftelijke bevestiging door QHuis Verfraaier zal als datum van totstandkoming van een overeenkomst gelden de datum van deze schriftelijke bevestiging.

Omdat beide partijen er belang bij hebben dat hun contractuele relatie zo zorgvuldig wordt vastgelegd, kunnen eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen slechts bewezen worden middels geschrift.

3. Levertijden

De door QHuis Verfraaier opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst dan wel, indien QHuis Verfraaier van de afnemer cq derden een zekerheid vooraf verlangt,vanaf het moment van ontvangst daarvan en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook,verplicht QHuis Verfraaier jegens de afnemer cq derden nimmer tot vergoeding van schade door de afnemer cq derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van QHuis Verfraaier .

Evenmin krijgt de afnemer cq derden door overschrijding van levertijd enig recht tot ontbinding van de overeenkomst,tenzij echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de levertijd mocht plaatsvinden zal de afnemer cq derden, na QHuis Verfraaier in gebreke te hebben gesteld en alsnog een redelijke termijn te hebben gegund om de overeenkomst na te komen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft derden cq afnemer geen recht op schade vergoeding jegens Qhuis Verfraaier.

4. Prijs

Al onze prijzen zijn netto exclusief BTW.

5. Betalingen

Betalingen dienen contant te worden voldaan na levering en of werkzaamheden die door QHuis Verfraaier zijn gedaan.

Tenzij Qhuis Verfraaier een betalingtermijn heeft toegestaan.In dat geval dient betaling te geschieden binnen op de opdrachtbevestiging of factuur door QHuis Verfraaier vermelde termijn.

QHuis Verfraaier is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 50% van de koop en of aanneemsom bij het sluiten van de overeenkomst

Indien betaling in termijnen is toegestaan, is de afnemer cq derden bij niet tijdig betalen van een of meer der termijnen van rechtswege in gebreke zonder dat enige gebrekestelling vereist is, en is de gehele restantbedrag terstond en in zijn geheel opeisbaar.

Indien de afnemer cq derden een of meer verplichtingen niet of niet tijdig nakomt,worden alle verplichtingen van QHuis Verfraaier onder welke naam en uit welke hoofde ook jegens de afnemer cq derden aangegaan opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog zijn nagekomen.

Wanneer Qhuis Verfraaier het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer cq derden.

Qhuis Verfraaier is gerechtigd verplichtingen harerzijds jegens de afnemer cq derden op te schorten cq niet uit te voeren zolang door de afnemer cq derden een niet naar het oordeel van Qhuis Verfraaier voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

6. Garantie.

Indien en voorzover een reclame gegrond is,zal QHuis Verfraaier de geleverde cq gedane zaken binnen redelijke termijnen gratis vervangen.

Daarnaast garandeert QHuis Verfraaier de afnemer cq derden een nakoming van haar verplichtingen volgens de wettelijke normen,met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden. Daarboven staat QHuis Verfraaier voor niet meer in, dan aan haar door haar (toe)leveranciers is gegarandeerd, mits en voorzover zij erin geslaagd is op deze garantie een succesvol beroep te doen, waartoe QHuis Verfraaier zich zal inspannen.

Aanspraken jegens QHuis Verfraaier op grond van dit artikel vervallen,wanneer de afnemer cq derden werkzaamheden heeft laten verrichten met betrekking tot zaken, waarvoor de afnemer cq derden zich in eerste instantie tot QHuis Verfraaier had dienen te richten, tenzij QHuis Verfraaier hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

7. Aansprakelijkheid.

De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is QHuis Verfraaier nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade.